DISCLAIMER

Deze website van Karhan B.V. met onder meer de handelsnaam verfverkoop verfverkoopshop is met de grootst mogelijke zorgvuldigheid opgezet. Het kan echter voorkomen, dat op enig moment niet alle informatie daarop actueel, juist en/of volledig is. De inhoud van de website heeft een informatief karakter en er kunnen geen rechten door gebruiker/koper/opdrachtgever aan ontleend worden. Hierin wordt onder meer tariefinformatie begrepen. Uitzondering hierop vormen de toepasselijke algemene voorwaarden van Karhan die voor alle offertes, transacties en gebruik van deze website gelden. Karhan B.V. behoudt zich onder meer ten alle tijden het recht voor om verbeteringen en/ of wijzigingen aan te brengen aan deze website Er wordt door Karhan B.V. geen enkele aansprakelijkheid aanvaard voor eventuele schade als gevolg van het gebruik van haar website en/of het gebruik van de daarop vermelde/geplaatste informatie. Uitzondering hierop is wanneer er sprake is van bewijsbare schuld op grond van grove nalatigheid door Karhan B.V.

Karhan B.V nl kan evenmin instaan voor de omstandigheid wanneer enige informatie op deze website niet beantwoordt aan het doel waarvoor de betreffende informatie geraadpleegd wordt. Grafische en/of tekstuele weergave van deze website mogen zonder de uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van Karhan B.V niet verveelvoudigd of, openbaar gemaakt worden. Ook mogen ze niet opgeslagen worden in een geautomatiseerd (gegevens) bestand. Dit alles in welke vorm of wijze dan ook. Voor misbruik door derden van door copyright beschermde informatie acht Karhan B.V zich niet aansprakelijk. Onder uitdrukkelijk voorbehoud van alle rechten door Karhan B.V.