Algemene verkoopsvoorwaarden

Algemene Voorwaarden van Verfverkoopshop.nl

Verfverkoopshop.nl is de handelsnaam van Karhan b.v. Vestigings- en correspondentie en bezoekadres: Provincialeweg 50 5503HH Veldhoven Nederland Bankgegevens: Iban:NL36 INGB 0006 9437 96   bic/swift: INGBNL2A.

Kvk nummer: 68888856    Btw nummer: NL857634665B01

Voor inlichtingen of informatie over uw bestelling: info@Verfverkoopshop.nl, of telefonisch (van maandag tot vrijdag 9u tot 20u) op 003228087544

 1. Algemeen

1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, rechtshandelingen van en overeenkomsten die worden gesloten met Verfverkoopshop.nl. De voorwaarden zijn voor eenieder toegankelijk, opgenomen en te downloaden op de internetsite van Verfverkoopshop.nl. Bij het plaatsen van een bestelling verklaart U zich akkoord met de algemene voorwaarden. Op verzoek zenden wij u digitaal of een schriftelijk exemplaar.

1.2 Door het plaatsen van een bestelling geeft u te kennen dat u met deze algemene voorwaarden akkoord gaat. Verfverkoopshop.nl behoudt zich het recht voor haar algemene voorwaarden na het verstrijken van de looptijd te wijzigen.

1.3 Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, wordt de toepasselijkheid van algemene of specifieke voorwaarden of bedingen van derden niet door Verfverkoopshop.nl erkend.

1.4 Verfverkoopshop.nl garandeert dat het geleverde product beantwoordt aan de overeenkomst en voldoet aan de in het aanbod vermelde specificaties.

 1. Levering

2.1 Levering vindt plaats zolang de voorraad strekt.

2.2 Als plaats van levering geldt het adres dat u aan Verfverkoopshop.nl kenbaar heeft gemaakt.

2.3 In het kader van toepasselijke wet- en regelgeving ten aanzien van de koop op afstand zal Verfverkoopshop.nl bestellingen tenminste binnen 30 dagen uitvoeren. Indien dit niet mogelijk is (doordat het bestelde niet op voorraad is of niet meer leverbaar), of er is om andere redenen vertraging, of een bestelling kan niet dan wel slechts gedeeltelijk worden uitgevoerd, dan ontvangt u binnen 1 maand na plaatsing van de bestelling bericht en heeft u, mits u consument bent, in dat geval het recht de bestelling direct te annuleren, zonder dat daar kosten aan verbonden zijn. Verfverkoopshop.nl stort, indien de bestelling reeds betaald was, binnen 14 dagen na ontvangst van dit bericht tot annulering, het betaalde bedrag terug.

2.4 Aan de leveringsplicht van Verfverkoopshop.nl zal, behoudens tegenbewijs, zijn voldaan zodra de door Verfverkoopshop.nl geleverde zaken een keer aan u zijn aangeboden. Bij bezorging aan huis strekt het rapport van de vervoerder, inhoudende de weigering van acceptatie, tot bewijs van het aanbod tot levering.

2.5 Alle op de website genoemde termijnen zijn indicatief. Aan de genoemde termijnen kunnen derhalve geen rechten worden ontleend.

 1. Prijzen

3.1 Prijzen worden binnen de looptijd van de aanbieding niet verhoogd, tenzij wettelijke maatregelen dit noodzakelijk maken of indien de fabrikant tussentijdse prijsverhogingen doorvoert.

3.2 Alle prijzen op de site zijn onder voorbehoud van druk- en zetfouten. Voor de gevolgen van druk- en zetfouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. In geval van een materiële vergissing heeft Verfverkoopshop.nl het recht de bestelling te weigeren. Zij zal de klant hiervan op de hoogte brengen, en indien er reeds een betaling werd uitgevoerd deze terugstorten binnen de 14 na verzending van het bericht van de annulatie.

3.3 Alle prijzen op de site zijn in euro’s en inclusief 21% BTW.

 1. Herroepingsrecht

4.1 Indien er sprake is van een consumentenkoop overeenkomstig de Wet Koop op Afstand (artikel 6:230g e.v. BW), geldt het bepaalde in dit artikel.

4.2 U heeft het recht (een deel van) de geleverde goederen binnen een periode van 14 dagen zonder opgave van reden te retourneren en de overeenkomst te ontbinden. Deze termijn begint op het moment dat de bestelde zaken door u (of een door u aangewezen derde) zijn ontvangen. Indien de bestelling uit meerdere zaken bestaat, dan begint deze termijn op het moment dat u (of een door u aangewezen derde) de laatste zaak hebt ontvangen.

4.3 Indien u binnen de in artikel 4.1 bedoelde termijn niet aan Verfverkoopshop.nl te kennen hebt gegeven dat u de bestelling herroept of ontbindt, is de koop een feit.

4.4 Na ontvangst van de in artikel 4.2 bedoelde mededeling, bent u gehouden, de bestelling binnen 14 dagen te retourneren naar Verfverkoopshop.nl. U dient te bewijzen dat de geleverde zaken tijdig zijn teruggestuurd, bijvoorbeeld door middel van een bewijs van postbezorging. Verzendingen dienen verzekerd te worden door de consument voor eventuele schade veroorzaakt aan derden bij een retourzending.

4.5 Tijdens de bedenktijd zult u zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. U zult het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of u het product wenst te behouden. Geopende verfpotten kunnen in geen geval geretourneerd worden.

4.6 Terugzending van de zaken dient te geschieden in de originele verpakking (inclusief accessoires en bijbehorende documentatie). U bent alleen aansprakelijk voor de waardevermindering van de zaak die het gevolg is van het gebruik van de goederen, dat verder gaat dan nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van de goederen vast te stellen. Aangebroken verfblikken/potten kunnen niet retour worden gezonden. Het terugzenden van de geleverde zaken gebeurt geheel voor eigen rekening van de consument en op risico van de consument.

4.7 Met inachtneming van hetgeen is bepaald in artikel 4.4, draagt Verfverkoopshop.nl er zorg voor dat binnen 14 dagen na ontvangst van de in artikel 4.2 bedoelde mededeling, het volledige aankoopbedrag exclusief de eventueel betaalde verzendkost door U, wordt terugbetaald. Hierbij is wel de voorwaarde dat de zaak reeds terugontvangen is door de Verfverkoopshop.nl.

4.8 Het herroepingsrecht geldt niet voor zaken die volgens de uw specificaties zijn vervaardigd, bijvoorbeeld op kleur gemaakte verf (mengkleuren) en is ook niet van toepassing voor niet-stockproducten.

 1. Gegevensbeheer 5

5.1 Indien u een bestelling plaatst bij Verfverkoopshop.nl, dan worden uw gegevens opgenomen in het klantenbestand van Verfverkoopshop.nl. Verfverkoopshop.nl houdt zich aan de Wet Persoonsregistraties en zal uw gegevens niet verstrekken aan derden.

Verfverkoopshop.nl respecteert de privacy van u en de bezoekers van haar website(s) en draagt zorg voor een vertrouwelijke behandeling van uw persoonlijke gegevens.

5.3 Verfverkoopshop.nl treft passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt voor een veilige web-omgeving. Ook bij elektronische betaling, zal Verfverkoopshop.nl daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.

5.4 Verfverkoopshop.nl maakt in sommige gevallen gebruik van een mailinglijst. U ontvangt uitsluitend e-mails via deze mailinglist indien u zich daarvoor hebt aangemeld. Elke mailing bevat instructies om uzelf van deze lijst te verwijderen.

 1. Garantie, klachten en reclames

6.1 Verfverkoopshop.nl garandeert dat de door haar geleverde producten voldoen aan de eisen van bruikbaarheid, betrouwbaarheid en levensduur zoals deze door partijen bij de koopovereenkomst redelijkerwijs zijn bedoeld, en staat daarmee in voor de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften.

6.2 De garantietermijn is gelijk aan de fabrieksgarantietermijn. Een door Verfverkoopshop.nl, fabrikant of importeur verstrekte garantie doet niets af aan de wettelijke rechten en vorderingen die u op grond van de overeenkomst tegenover Verfverkoopshop.nl kan doen gelden.

6.3 Verfverkoopshop.nl is nimmer verantwoordelijk voor de uiteindelijke geschiktheid van de zaken voor elke individuele toepassing, noch voor eventuele adviezen t.a.v. het gebruik of de toepassing van de zaken.

6.4 U bent verplicht de geleverde zaken bij ontvangst zo spoedig mogelijk te controleren. Indien blijkt dat de afgeleverde zaak verkeerd, ondeugdelijk of incompleet is, dan dient u (alvorens over te gaan tot terugzending aan Verfverkoopshop.nl) deze gebreken zo spoedig mogelijk schriftelijk te melden aan Verfverkoopshop.nl. Eventuele gebreken of verkeerd geleverde goederen dienen en kunnen uiterlijk tot maximaal 2 dagen na levering aan Verfverkoopshop.nl schriftelijk worden gemeld. Terugzending van de zaken dient te geschieden in de originele verpakking (inclusief accessoires en bijbehorende documentatie) en in nieuwstaat verkerend. Ingebruikneming of beschadiging ontstaan na constatering van gebreken, doet dit recht tot reclameren en terugzending geheel vervallen.

6.5 Ingediende reclamaties worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door Verfverkoopshop.nl binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer u een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.

6.6 Indien uw klacht(en) door Verfverkoopshop.nl gegrond worden bevonden, zal Verfverkoopshop.nl naar haar keuze de geleverde zaken kosteloos vervangen of met u regeling over de schadevergoeding treffen.

6.7 De in dit artikel bedoelde garantie geldt niet indien:

 1. A) u jegens Verfverkoopshop.nl in gebreke bent;
 2. B) u de geleverde zaken zelf heeft gerepareerd en/of bewerkt of door derden heeft laten repareren en/of bewerken;
 3. C) de geleverde zaken aan abnormale omstandigheden zijn blootgesteld of anderzijds onzorgvuldig zijn behandeld of gebruikt in strijd met de aanwijzingen van Verfverkoopshop.nl en/of met de gebruiksaanwijzing op de verpakking;
 4. D) de ondeugdelijkheid geheel of gedeeltelijk het gevolg is van voorschriften die de overheid heeft gesteld of zal stellen ten aanzien van de aard of de kwaliteit van de toegepaste materialen.
 1. Aanbiedingen

7.1 Alle aanbiedingen op de websites van Verfverkoopshop.nl zijn vrijblijvend, tenzij anders in de aanbieding is vermeld.

7.2 Mondelinge toezeggingen verbinden Verfverkoopshop.nl slechts nadat deze uitdrukkelijk en schriftelijk zijn bevestigd door een daartoe bevoegd persoon.

7.3 Aanbiedingen van Verfverkoopshop.nl gelden niet automatisch ook voor nabestellingen.

7.4 Verfverkoopshop.nl kan niet aan haar aanbieding worden gehouden indien u had behoren te begrijpen dat de aanbieding, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevatte.

7.5 Aanvullingen, wijzigingen en/of nadere afspraken zijn slechts van kracht, indien schriftelijk overeengekomen met een daartoe bevoegd persoon.

 1. Overeenkomst, aanbod en aanvaarding

8.1 Een overeenkomst tussen Verfverkoopshop.nl en u komt tot stand nadat Verfverkoopshop.nl uw bestelling heeft aanvaard. Zolang de aanvaarding niet is geschied, kunt u de geplaatste bestelling nog intrekken.

8.2 Verfverkoopshop.nl aanvaardt bestellingen onverwijld maar uiterlijk binnen 24 uur, maar behoudt zich het recht voor om zonder opgave van redenen bestellingen of opdrachten niet te accepteren of uitsluitend te accepteren onder de voorwaarde dat de verzending geschied onder rembours of na vooruitbetaling. Bij niet aanvaarding bericht Verfverkoopshop.nl u hierover binnen 3 werkdagen na ontvangst van de bestelling door haar aanbieding te herroepen of daarvan af te wijken.

 1. Afbeeldingen, specificaties en adviezen

9.1 Alle afbeeldingen, foto’s, tekeningen et cetera, o.a. gegevens betreffende gewichten, afmetingen, kleuren, afbeeldingen van etiketten, etc. op de internetsite van Verfverkoopshop.nl gelden slechts bij benadering, zijn indicatief en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.

9.2 Adviezen worden gratis en naar beste kunnen en weten van Verfverkoopshop.nl verstrekt. Afgegeven adviezen kunnen nimmer aanleiding zijn tot schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.

 1. Overmacht

10.1 Verfverkoopshop.nl is niet aansprakelijk, indien en voor zover haar verbintenissen niet kunnen worden nagekomen ten gevolge van overmacht.

10.2 Onder overmacht wordt verstaan elke omstandigheid, welke in redelijkheid niet voor risico van Verfverkoopshop.nl behoort te komen. Vertraging bij of wanprestatie door haar toeleveranciers, storingen in het Internet, storingen in de elektriciteit, storingen in e-mailverkeer en storingen of wijzigingen in door derden geleverde technologie, vervoersmoeilijkheden, werkstakingen, overheidsmaatregelen, vertragingen in de aanvoer, nalatigheden van leveranciers en/of fabrikanten van Verfverkoopshop.nl alsmede van hulppersonen, ziekte van personeel, gebreken in hulp- of transportmiddelen gelden uitdrukkelijk als overmacht.

10.3 Verfverkoopshop.nl behoudt zich in het geval van overmacht het recht voor haar verplichtingen op te schorten en is tevens gerechtigd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, dan wel te vorderen dat de inhoud van de overeenkomst zodanig wordt gewijzigd dat uitvoering mogelijk blijft. In geen geval is Verfverkoopshop.nl gehouden enige boete of schadevergoeding te betalen.

10.4 Indien Verfverkoopshop.nl bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen is zij gerechtigd het reeds geleverde c.q. het leverbare deel afzonderlijk te factureren en bent u gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijk contract. Dit geldt echter niet als het reeds geleverde c.q. leverbare deel geen zelfstandige waarde heeft.

 1. Aansprakelijkheid

11.1 Verfverkoopshop.nl is niet aansprakelijk voor schade door gebruik van geleverde producten of andere objecten ontstaan door verkeerd aanwenden. Lees voor het gebruik altijd de aanwijzingen op de verpakking en/of raadpleeg de website(s) van Verfverkoopshop.nl.

11.2 Indien en voor zover Verfverkoopshop.nl aansprakelijk is voor schade, dan is die aansprakelijkheid beperkt tot directe schade en tot ten hoogste het factuurbedrag van de betreffende zaken dan wel (naar keuze van Verfverkoopshop.nl) tot het maximale in het desbetreffende geval door de aansprakelijkheidsverzekering van Verfverkoopshop.nl gedekte bedrag, te verhogen met het bedrag van het eigen risico dat voor rekening van Verfverkoopshop.nl komt.

11.3 Iedere aansprakelijkheid van Verfverkoopshop.nl voor indirecte schade is uitgesloten, waaronder in ieder geval (maar niet uitsluitend) wordt verstaan gevolgschade of schade wegens gederfde winst.

11.4 Bovengenoemde beperkingen op de aansprakelijkheid gelden niet in geval van opzet of bewuste roekeloosheid van de bedrijfsleiding van Verfverkoopshop.nl.

 1. Eigendomsvoorbehoud

12.1 Eigendom van alle door Verfverkoopshop.nl aan u verkochte en geleverde zaken blijft bij Verfverkoopshop.nl zolang u de vorderingen van Verfverkoopshop.nl uit hoofde van de overeenkomst of eerdere of latere gelijksoortige overeenkomsten niet heeft voldaan, zolang u de verrichte of nog te verrichten werkzaamheden uit deze of gelijksoortige overeenkomsten nog niet heeft voldaan en zolang u de vorderingen van Verfverkoopshop.nl wegens tekort schieten in de nakoming van zodanige verbintenissen nog niet heeft voldaan, waaronder begrepen vorderingen ter zake van boeten, renten en kosten, een en ander zoals bedoeld in artikel 3:92 BW. 12.2 De door Verfverkoopshop.nl geleverde zaken welke onder het eigendomsvoorbehoud vallen mogen slechts in het kader van een normale bedrijfsuitoefening worden doorverkocht en nimmer als betaalmiddel worden gebruikt.

12.3 U bent niet bevoegd de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verpanden noch op enige andere wijze te bezwaren.

12.4 U geeft reeds nu onvoorwaardelijk en onherroepelijk toestemming aan Verfverkoopshop.nl of een door Verfverkoopshop.nl aan te stellen derde om, in alle gevallen waarin Verfverkoopshop.nl haar eigendomsrechten wil uitoefenen, al die plaatsen te betreden waar haar eigendommen zich dan zullen bevinden en die zaken aldaar mee te nemen.

12.5 Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken dan wel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, bent u verplicht Verfverkoopshop.nl zo snel als redelijkerwijs verwacht mag worden daarvan op de hoogte te stellen.

12.6 U bent verplicht de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te verzekeren en verzekerd te houden tegen brand, ontploffings- en waterschade alsmede tegen diefstal en de polis van deze verzekering op eerste verzoek ter inzage te geven aan Verfverkoopshop.nl.

 1. Toepasselijk recht/bevoegde rechter

13.1 Op alle aanbiedingen, rechtshandelingen van en overeenkomsten met Verfverkoopshop.nl wordt Als wijze van geschillenbeslechting is tussen partijen overeengekomen om dit te doen via arbitrage, conform de bepalingen van het gerechtelijk wetboek. De BVBA ARBITRIUM, Square de Meeûs 35, 1000 BRUSSEL, ondernemingsnummer 0508.622.864,   is het overeengekomen arbitrageorgaan dat een uitspraak zal doen over de geschillen tussen contractanten, dit volgens de bepalingen van haar werkingsreglement.  Dit reglement kan bekomen worden bij de BVBA ARBITRIUM, Square de Meeûs 35, 1000 BRUSSEL (tel.+32 (02) 89 69 269,  e-mail info@arbitrium.be). Deze bepaling maakt volledig deel uit van de verkoopsvoorwaarden en vervangt alle hiermee strijdige bevoegdheidsclausules.

Disclaimer

privacybeleid